Днес, 19.08.2021 г., инж. Светослав Чернев в лично качество и в качеството си на президент на Национална организация “Малки български хора“ подаде сигнал в Комисията за защита от дискриминация.  В сигнала си инж. Чернев изразява съмнения, че направените от д-р Стойчо Кацаров министър на здравеопазването промени в Наредбата за медицинска експертиза създават условия за наличие на пряка дискриминация на едни малки хора спрямо други малки хора по признак ръст, увреждане и лично положение на всеки един човек с нисък ръст. Също така в сигнала си той посочва за тълкуване от Комисията на какъв принцип е определена в Наредбата за медицинска експертиза чуждата помощ за малките хора и няма ли дискриминационни елементи тъй като за всички малки хора средата, в която живеят е недостъпна, трудно се придвижват в обществения транспорт, трудно пазаруват, трудно се грижат за хигиената в къщи ако нямат близки хора.

В сигнала се настоява Комисията да постанови преустановяване на нарушението до установяване положение на равно третиране, както и да наложи предвидените от закона санкции или принудителни административни мерки.

Напомняме, че през месец юли правителството взе решение за изменение на Наредбата за медицинска експертиза и по този начин определи, че едни малки хора ще получават пожизнено решение на ТЕЛК, а други не поради своя малко по висок  ръст.