За нас

Национална Организация „Малки Български Хора“ е създадена на учредително събрание от група хора с нисък ръст на 19.03.1996г. в град София като е  регистрирана по тогавашния Закон за лицата и семейството с решение на Софийски градски съд по ф.д. 6540/1996г като за нейн президент е избран г-н Георги Софкин.

На 05.02.2003г. с Общо събрание организацията е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в обществена полза.

От началото на месец април 2007г. с решение на Общото събрание и решение на СГС от месец май до настоящия момент, Национална Организация „Малки Български Хора“ се ръководи от г-н Светослав Чернев.

С решение на Министерски съвет от септември 2009 г. Национална Oрганизация „Малки Български Хора“ е със статут на национално представена организация, работеща по проблемите на хората с увреждания.

Национална Организация „Малки Български Хора“ има за цел да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст или „малките хора“ пред държавните,общинските и други обществени органи.

Осигурява правата на членовете си в сферата на здравеопазването, професионалната дейност, заплащането на труда и социалните условия.

ОРГАНИЗАЦИЯТА РАБОТИ ПО ВАЖНИ ВЪПРОСИ КАТО:

  • Образование и възпитание-мотивиране на децата и младежите и изграждането на подходяща среда за тяхното интегриране сред останалите деца и младежи.Изграждане на методи и подходящи насоки на образование с цел бъдещата им работа и конкурентоспособност на пазара на труда.Съвместни действия с Министерство на Образованието и Науката и Регионалните инспекторати;
  • Трудова заетост и квалификация-подкрепа от организацията при наемането на работа на член на организацията.Изискване от държавните и общински органи да съдействат за намирането на такава, както и участието на членове на организацията в програми и проекти за трудова реализация.Съвместни действия с Министерството на труда и социалната политика в частност Агенцията по заетостта за информация, консултации и посредничество,свързани с намирането на работа, както и мотивационно обучение и психологическо подпомагане;
  • Здравеопазване, рехабилитация и лечение- съвместни действия с Министерството на здравеопазването свързани с подходящата рехабилитация и евентуалното лечение на членовете на организацията.
  • Социални дейности и подмомагане-съвместни действия с Министерството на труда и социалната политика в частност Агенцията за социално подпомагане и изискване на информация, подкрепа и адекватни действия свързани с член на организацията.
  • Социална интеграция чрез културни, спортни и туристически мероприятия-организиране на културни, спортни и туристически мероприятия за членовете на организацията.