Реализирани проекти

В периода 2012 – 2013 година Национална организация “Малки български хора“ реализира проекта “Усвояване на европейския опит в подкрепа на малките хора-шанс за тяхната успешна професионална реализация в България“ 2012-1-BG1-LEO03-06863, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“.

По проекта бе организирана мобилност на десет представители на сдружението, който в рамките на две седмици през пролетта на 2013г., посетиха Германия и проведоха обмен на опит и добри практики със сходни организации на малките хора. Стойността на проекта е 24 908 евро, от които 300 евро собствено участие.


През 2013 година организацията реализира проект “Един нов поглед“, финансиран от Агенция за хората с увреждания. Целта на проекта е превод от немски език и отпечатване на специализирано издание с адаптирани материали за малките хора и техните семейства, за заинтересованите институции и за обществото, в което малките хора желаят да бъдат приети като равноправни партньори. По проекта са преведени и отпечатани комплект от тематични брошури, които обхващат теми като: форми на нисък ръст и причини, които ги предизвикват; лечение и рехабилитация; психологическа и семейна консултация; административно-правна помощ; приспособяване на жилището и на работното място; изграждане на адаптирана архитектурна и околна среда; ранно детско и училищно възпитание; образование и професионално обучение; трудова реализация и кариерно развитие; необходими ежедневни и специализирани помощни средства; движение, спорт и туризъм при малките хора; художествено-творческа самодейност на малките хора.

Стойността на проекта е 10 500 лева, от които 1 300 лева са собствено участие.


От 2013 до 2014 година Национална организация “Малки български хора“ реализира проекта “Интегриране на мероприятията, насочени към професионалната квалификация и подобряване мобилността на хора с намалена работоспособност на пазара на труда” 2013-1-BG1-LEO02-08939, по програма „Леонардо да Винчи“.

По проекта бе организирана мобилност на дванадесет представители на сдружението, които в рамките на четири седмици през пролетта на 2014г., посетиха Германия и проведат обмен на знания, опит и добри практики със сходни организации на малките хора. Стойността на проекта е 29 880 евро.


В периода от 2017 до 2019 Национална организация “Малки български хора“ участва като партньор в проект на програма Еразъм с наименование Re: integrative Re: action Project, 2017-1-BG01-KA204-036210 реализиран от КТ “Подкрепа“.  Стойността на финансирането е 20 190 евро.


От юни 2018 година Национална организация “Малки български хора“ реализира проект “Равни шансове за малките хора в България“ BG05M9OP001-2.011-0003. Стойността на проекта е 390 500 лв. И е финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.


През 2021 година Национална организация „Малки български хора“ по програма „Социални иновации“ на Столична община реализира проекта „Изграждане на център за информация, обучения и демонстрации по темите, свързани с малките хора“. Стойността на проекта е 6102 лева, от които 5000 лева финансиране от Столична община и 1102 лева собствено участие.

Целта на проекта е направа на освежителен ремонт на помещения в Центъра по въпросите на малките хора в България, в които да се експонира изложбата „Светът на L.P.“ дарена на организацията от фотографа Антоан Божинов и да се изгради зала за демонстрации с предмети от ежедневието поставени на необичайна височина или такива, които са големи за хората с обичаен ръст.


През 2021 година Национална организация „Малки български хора“ изгради транспортен подемник  за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Центъра по въпросите на малките хора в България. Стойността за доставката на подемника и свързаните с него строително монтажни работи е 124 064,95 лева. По проект „Достъпна среда за малките хора“ финансиран от фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика са осигурени 50 000 лева, а останалите 74 064,95 лева са осигурени от дарители.