Реализирани проекти

В периода 2012 – 2013 година Национална организация “Малки български хора“ реализира проекта “Усвояване на европейския опит в подкрепа на малките хора-шанс за тяхната успешна професионална реализация в България“ 2012-1-BG1-LEO03-06863, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“.

По проекта бе организирана мобилност на десет представители на сдружението, който в рамките на две седмици през пролетта на 2013г., посетиха Германия и проведоха обмен на опит и добри практики със сходни организации на малките хора. Стойността на проекта е 24 908 евро, от които 300 евро собствено участие.


През 2013 година организацията реализира проект “Един нов поглед“, финансиран от Агенция за хората с увреждания. Целта на проекта е превод от немски език и отпечатване на специализирано издание с адаптирани материали за малките хора и техните семейства, за заинтересованите институции и за обществото, в което малките хора желаят да бъдат приети като равноправни партньори. По проекта са преведени и отпечатани комплект от тематични брошури, които обхващат теми като: форми на нисък ръст и причини, които ги предизвикват; лечение и рехабилитация; психологическа и семейна консултация; административно-правна помощ; приспособяване на жилището и на работното място; изграждане на адаптирана архитектурна и околна среда; ранно детско и училищно възпитание; образование и професионално обучение; трудова реализация и кариерно развитие; необходими ежедневни и специализирани помощни средства; движение, спорт и туризъм при малките хора; художествено-творческа самодейност на малките хора.

Стойността на проекта е 10 500 лева, от които 1 300 лева са собствено участие.


От 2013 до 2014 година Национална организация “Малки български хора“ реализира проекта “Интегриране на мероприятията, насочени към професионалната квалификация и подобряване мобилността на хора с намалена работоспособност на пазара на труда” 2013-1-BG1-LEO02-08939, по програма „Леонардо да Винчи“.

По проекта бе организирана мобилност на дванадесет представители на сдружението, които в рамките на четири седмици през пролетта на 2014г., посетиха Германия и проведат обмен на знания, опит и добри практики със сходни организации на малките хора. Стойността на проекта е 29 880 евро.


В периода от 2017 до 2019 Национална организация “Малки български хора“ участва като партньор в проект на програма Еразъм с наименование Re: integrative Re: action Project, 2017-1-BG01-KA204-036210 реализиран от КТ “Подкрепа“.  Стойността на финансирането е 20 190 евро.


От юни 2018 година Национална организация“Малки български хора“ реализира проект “Равни шансове за малките хора в България“ BG05M9OP001-2.011-0003. Стойността на проекта е 390 500 лв. И е финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.