НО "МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА"

 


Уебсайтът ни е в процес на разработка. За повече информация, свържете се с нас на info@lpbulgaria.org.

Платформата е реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз BG05M9OP001-2.011-0003-C01– „Равни шансове за малките хора в България.