Право на рехабилитация

Понятието “рехабилитация” идва от латински език и означава “възстановяване”. Рехабилитацията от гледна точка на здравословното състояние на човека обхваща “всички медицински, професионално насърчаващи и социални мерки и помощи, които допринасят за интегриране и реинтегриране на болните хора и на хората с увреждания в обществото”. Медицинската рехабилитация се опитва да предотврати евентуално увреждане или ограничаване на трудоспособността, да отстрани, да намали, да подобри, да компенсира дадено увреждане или да предотврати неговото влошаване. Рехабилитацията е задължителна за малките хора.

В България има възможност за медицинска рехабилитация по две програми, като при едната разходите се покриват изцяло от държавния бюджет чрез НЗОК(на рехабилитация с направление по клинична пътека), а при втората програма една част от разходите се покриват от лицето и една част от държавния бюджет(на рехабилитация по НОИ).

ПРАВО НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Рехабилитацията по клинична пътека е с престой от 7 дни. Тя може да се направи във всички бази на СБР-НК, както и в частни санаториуми. Преди да постъпите в центъра за рехабилитация е необходимо да се направи следното:

 1. Предварително да се запишете за датата на хоспитализация в центъра за рехабилитация и да уточните необходимите документи за постъпване по съответната клинична пътека.
 2. Личния лекар да изготви необходимите документи, съгласно изискванията на НЗОК (РЗОК).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

 • Лична карта;
 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7 / в два екземпляра, издадена от личния лекар;
 • Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение /за определени КП/;
 • Етапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условия /при изискване от съответните РЗОК/;
 • Резервация за лечебното заведение;
 • Ако пациентът не може да се самообслужва изискваме придружител (касата не му поема разходите)

Малките хора са с изразени медицински проблеми в опорно-двигателния апарат затова много често напраленията за рехабилитация се издават по клинична пътека № 265 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.

Има три варианта за постъпване за рехабилитация:

1  вариант – След проведено болнично лечение  до 1 месец след дехоспитализацията / при медицински противопоказания до 3 месеца/ ,удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща  рехабилитация при болнични условия : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ/ личен лекар/ ; Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70 % по повод на основното заболяване /ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/-2 бр., издадено от ОПЛ/личен лекар/ ; ТЕЛК / копие и оригинал за справка/

3  вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени  от физиотерапевт или лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и Електомиографско изследване /ЕМГ/ до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

При наличие :

 • Ксерокопие на рецептурна книжка
 • Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /

Забележка: За издаване на болничен лист задължително носете ЛАК (лична амбулаторна карта/.

Здравната каса поема един път в годината рехабилитация по съответната клинична пътека. За повече информация относно рехабилитацията по клинична пътека можете да научите тук .

ПРАВО НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО НОИ

Рехабилитацията по програма НОИ е с престой от 10 дни и за разлика от рехабилитацията по клинична пътека се доплаща. Рехабилитацията може да се проведе във всички балнеохотели на ПРО ЕАД, като в балнеохотела в Павел баня има съобразена с нуждите на малките хора стая за настаняване. Рехабилитацията може да се проведе и в центрове за рехабилитация, с които НОИ има сключен договор.

Преди да постъпите в центъра за рехабилитация е необходимо първо да се направи предварителна резервация в желания санаториум. В балнеохотелите на ПРО ЕАД се плаща капаро за да важи резерващията. След това се посещава Териториалното поделение (ТП) на НОИ и се представят следните документи:

 1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско  направление (Бл. МЗ № 119á98)

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

 1. Документ за самоличност.
 2. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*. При малките хора с ТЕЛК не е задължително.
 3. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 1. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
 2. Експертно решение за признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

 • Документ за самоличност.
 • Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
 • Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
 • Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Хубаво е да знаем, че трябва да спазваме посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползваме и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене, защото при неспазване на тези изисквания, направените разходи са за наша сметка.

Програмата за рехабилитация на НОИ заплаща рехабилитация един път в годината за десет дни престой и по четири процедури на ден. За повече информация относно рехабилитацията по програма НОИ можете да научите в сайта на НОИ и сайта на ПРО ЕАД.