Спорт

Спортен клуб “Малки хора“ е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 304/2012 в обществена полза вписано в ЦРЮЛНЦ 20130308011 и Булстат 176764185.

Сдружението е създадено с цел развиване и популяризиране на спортове практикувани от малките хора в България. Предоставяне на възможности за пълноценна изява на своите членове на състезания и конкурси, популяризиране на спортните занимания за малки хора. Подпомагане на нуждаещи се от помощ и подкрепа спортуващи граждани и обществени организации от цялата страна и съдействие за включването им в социални, образователни, обществени и други програми за подкрепа, подпомагане и развитие. Привличане на обществени организации и социални групи и консолидиране  на дейността и усилията им в подкрепа на развитието на спорта на малките хора. Подобряване на човешките взаимоотношения в посока на добронамереност, взаимно разбиране и компромисност при постигане на набелязаните цели. Развиване на младежки дейности, в това число семинари, културни мероприятия, други спортни и туристически лагери за младите хора.

За постигане на целите си Сдружението извършва следните основни дейности с предмет:

  1. Създаване на равностойни условия за участие на членовете си в състезателната дейност на различните спортни федерации;
  2. Организиране на отборни, квалификационни, национални турнири и турнири с международно участие;
  3. Разработване и изпълнение на програми за обществена и социална работа и в частност на стратегии и планове за развитие на възможностите за спортуване на малките хора;
  4. Изучаване на формите и методите на обществената, социална и спортната дейност в развитите страни и разпространението им както на територията на цялата страната;
  5. Организиране на консултативни и експертни органи в областите на дейността на сдружението;
  6. Организиране и провеждане на различни изследвания на общественото мнение, с цел откриване и набелязване на конкретни цели в работата на сдружението;
  7. Организиране и провеждане на семинари, кръгли маси, школи, курсове, различни форуми и други дейности за разпространяване на информация, знания и умения във връзка с целите на сдружението.

Сдружението се представлява от инж. Светослав Чернев, за контакти info@lpbulgaria.org